ČERVENEC: Personalizace libovolného produktu 50,-❣️

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Vážení zákazníci,

 

před objednáním zboží si prosím přečtěte obchodní podmínky e-shopu Ma Vie. Obchodní podmínky obsahují základní informace ohledně Vámi zvoleného způsobu plnění, a to jak ve formě koupě již hotového výrobku, tak ve formě zakázkové výroby dle Vašich individuálních přání.

 

V obchodních podmínkách dále naleznete základní pravidla ohledně šetrného nakládání s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte v rámci uzavírání smlouvy a při naší vzájemné komunikaci.

 

Abyste nemuseli složitě hledat další podrobnosti ohledně základní právní úpravy, která se vztahuje na naše jednání, odkazujeme na uvedená ustanovení právních předpisů:

  • 1810 až § 1840 občanského zákoníku (89/2012 Sb.) – smlouvy uzavírané se spotřebitelem
  • 419 občanského zákoníku – kdo je to spotřebitel
  • 2079 až § 2127 občanského zákoníku – obecná ustanovení o kupní smlouvě
  • 2158 až § 2174 občanského zákoníku – zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
  • 19 zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) – vyřizování reklamací
  • čl. 5 až 7 a 44 až 50 GDPR (nař. EP a rady EU č. 2016/679) – ochrana osobních údajů

 

ÚDAJE SMLUVNÍCH STRAN

 

Veškeré smlouvy uzavíráte s právnickou osobou Mavie for babies s.r.o., se sídlem Hradešín 202, 282 01, IČ 14130840 jako prodávajícím, prostřednictvím jím provozovaného e-shopu na adrese www.mavieforbabies.cz.

 

Kontaktní osobou pro řešení veškerých záležitostí vyplývajících ze smluvních ujednání a jednání s tím souvisejících je Dominika Vyskočilová, tel. č. +420 608 808 676, e-mail: info@mavieforbabies.cz.

 

Kontaktovat nás můžete též prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách 

Vaše údaje potřebné k uzavření smlouvy a jejímu plnění, které jsou k tomuto účelu nezbytné, chráníme a zpracováváme podle příslušných právních předpisů. Pro účely fungování e-shopu a smluvních ujednání není potřeba zpracovávat žádné citlivé osobní údaje.

 

KUPNÍ SMLOUVA

 

Kupní smlouvu spolu uzavíráme za účelem dodání zboží z katalogu uvedeného na našich stránkách, který tvoří součást e-shopu. Prezentované zboží je buď již naskladněno, nebo bude vyrobeno poté, co obdržíme Vaši objednávku s bližší specifikací – výběr vzoru, materiálu a dalších náležitostí, to vše z naší nabídky.

 

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání Vaší objednávky prostřednictvím e-shopu (aplikace). V rámci objednávky je možné zvolit způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny.

 

Náklady na dopravu zboží nese kupující. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí, k tomuto okamžiku přechází na kupujícího i nebezpečí škody na věci.

 

Přijetí Vaší objednávky písemně potvrdíme a budeme Vás informovat ohledně předpokládané doby předání zboží k přepravě. Pokud je zboží již naskladněno, předáváme jej k přepravě ihned poté, co je v plné výši uhrazena jeho kupní cena. Pokud bude zboží vyrobeno podle Vašich individuálních přání na zakázku, obdržíte od nás zprávu ohledně dokončení výroby a předání k přepravě, to vše opět po úhradě celé výše kupní ceny.

 

Kupní cenu můžete uhradit prostřednictvím bankovního příkazu s údaji uvedenými v potvrzení objednávky (číslo účtu, variabilní symbol) a dále prostřednictvím platební brány (ComGate) vyplněním údajů své platební karty.

 

Jako spotřebitelé jste oprávněni odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez udání důvodu při zachování následujících pravidel. Spotřebitelem podle občanského zákoníku „je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná“.  Veškeré náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu nese kupující, který také sám zvolí vhodný způsob přepravy. Kupující zašle nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné zboží, označené originální visačkou, zpět prodávajícímu. Oznámení o odstoupení od smlouvy můžete zaslat prostřednictvím formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/faq/e-jak-by-melo-odstoupeni-od-smlouvy-vypadat/.

 

V rámci sdělení nám prosím sdělte způsob, jakým má být vráceno přijaté peněžní plnění, tj. kupní cena a náklady na dodání.

 

Přijaté peněžní plnění Vám vrátíme bez zbytečného odkladu poté, co od Vás obdržíme vrácené nepoškozené, neznečištěné a nepoužité zboží. Bezvadnost vráceného zboží obratem posoudíme a v případě potřeby odstranění škod na vráceném zboží budou vynaložené náklady započteny proti vratce kupní ceny.

 

Vezměte prosím na vědomí, že v případě dodaného zboží, u něhož byly na základě zvláštního přání kupujícího provedeny individuální úpravy nad rámec nabídky uvedené v e-shopu (volba jiného materiálu, střihu, velikosti apod.) nelze od kupní smlouvy odstoupit s využitím výše uvedeného způsobu „odstoupení do 14 dnů bez udání důvodu“. Důvodem je jedinečnost dodaného zboží, na tuto eventualitu pamatuje též občanský zákoník (§ 1837 písm. d).

 

REKLAMACE

 

Na veškeré zboží poskytujeme záruku v délce trvání 2 let ode dne jeho převzetí. V rámci záruky garantujeme, že dodané zboží bude bez vad a zachová si své bezvadné vlastnosti minimálně po dobu trvání záruky.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že záruka a garance bezvadnosti se nevztahuje na poškození po převzetí věci způsobené kupujícím nebo třetí osobou, a to jak běžným opotřebením, tak zejm. v souvislosti s nevhodným užíváním věci, nadměrným zatěžováním, poškozením nevhodnou manipulací nebo v souvislosti s úpravami provedenými bez součinnosti prodávajícího. Za tímto účelem si prosím přečtěte návod k použití a provádějte po celou dobu živostnosti zboží řádnou údržbu.

 

V případě reklamace zboží se na nás prosím obracejte prostřednictvím e-mailu: info@mavieforbabies.cz. Reklamované zboží je možné zaslat na adresu: Ma Vie, Hradešín 202, PSČ 282 01. Případně je možné po předchozí domluvě doručit zboží na uvedenou adresu osobně. V každém případě od nás obdržíte písemné potvrzení o přijetí reklamovaného zboží s uvedením času přijetí a Vámi zvoleného způsobu vyřízení reklamace.

 

Při uplatnění reklamace nám předložte doklad o koupi zboží, a to ve formě účetního dokladu nebo výpisem z účtu s uvedením úhrady za koupi zboží.

 

O oprávněnosti reklamace rozhodujeme bez zbytečného odkladu po obdržení zboží, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k provedení odborného posouzení vytýkané vady, bude-li to nutné. Celkové vyřízení reklamace nepřesáhne 30 dnů, nedohodneme-li se na delší době.

 

Jako kupující máte právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to opravou zboží nebo výměnou vadné součásti zboží. V případě opakovaného výskytu vady po opravě můžete požadovat dodání nové věci nebo odstoupit od kupní smlouvy, kupující může též v takovém případě, pokud nevybere z předchozích možností, uplatnit slevu z kupní ceny.

 

V případě oprávněných reklamací hradí veškeré náklady na dopravu zboží od kupujícího a zpět prodávající, a to pouze ve výši prokazatelných a účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží. V opačném případě nese veškeré náklady související s reklamací zboží kupující.

 

Vždy se snažíme nalézt rozumný kompromis nebo smírné řešení, pokud byste i přesto byli nespokojeni s vyřizováním reklamace, je možné se obrátit na nezávislý orgán k řešení spotřebitelských sporů: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souladu s obecnými zásadami se snažíme minimalizovat objem údajů, které jsou nutné pro plnění smlouvy a komunikaci se zákazníky. Pro běžné účely postačuje uvedení Vašeho jména a příjmení, doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla. Vaše osobní údaje uvádíte pouze v rámci objednávky zboží prostřednictvím e-shopu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

S ohledem na přísná pravidla ochrany osobních údajů tak z naší strany dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy, což je činnost, ke které od Vás není potřeba vyžadovat zvláštních souhlasů a povolení. V případě cookies je pak účelem zpracování zajištění funkčnosti našich stránek www.mavieforbabies.cz, jedná se o tzv. technická cookies, která zajišťují jejich správné zobrazení.

 

Na druhou stranu i my se snažíme o vylepšování našich služeb a chodu e-shopu, k čemuž nám slouží různá marketingová měření. V takovém případě, pokud k tomu od Vás obdržíme konkrétní souhlas, bychom předali Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail a jméno a příjmení k dalšímu zpracování. Jedná se o jejich použití v zašifrované podobě pro spárování s databází níže uvedených poskytovatelů elektronických služeb. Pro účely marketingových měření využíváme po udělení Vašeho souhlasu ve vyskakovací liště též analytických cookies.

 

Vaše údaje, které jste vyplnili do kontaktního formuláře by po udělení souhlasu byly v zašifrované podobě (hash – co to je: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hašovací_funkce) poskytnuty společnostem se sídlem na území EHP (EU) a USA. Jedná se výlučně o společnosti, se kterými máme uzavřené příslušné smlouvy o poskytování elektronických služeb s důrazem na maximální soulad veškerých postupů s GDPR:

 

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

smluvní dokumentace zde: https://cs-cz.facebook.com/legal/terms/customaudience

FAQ: zde https://cs-cz.facebook.com/business/gdpr

 

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047)

ochrana soukromí a smluvní podmínky zde https://policies.google.com

 

Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685

informace k ochraně osobních údajů s odkazy na další služby a poskytovatele https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

 

Sledujeme aktuální vývoj:

rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 - Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd a Maximillianu Schremsovi ze dne 16.7.2020 –https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20200724_edpb_faqoncjeuc31118_cs.pdf

 

a stanoviska a pokyny Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

 

a především vždy dbáme na to, aby nebylo jakkoliv možné, díky užitému systému šifrování párovat předaná data s konkrétními osobami. Dále též průběžně vyhodnocujeme případná rizika a maximálně chráníme Vaše data před možným zneužitím.

 

Pokud souhlasíte s uvedeným způsobem zpracování Vašich osobních údajů zaškrtněte prosím políčko „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v našem kontaktním formuláři a v rámci objednávky zboží. Poskytnutí souhlasu není podmínkou uzavření smlouvy.

 

Technická i analytická cookies zpracováváme automaticky, přičemž ke zpracování analytických cookies dochází po udělení Vašeho souhlasu zaškrtnutím políčka „rozumím“ ve vyskakovací liště v zápatí stránek. Neudělení souhlasu se zpracováním analytických cookies nemá za následek nemožnost přistupovat na e-shop.    

 

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů včetně analytických cookies můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@mavieforbabies.cz. Odvolání souhlasu je pak samozřejmě účinné i ve vztahu k předávání údajů výše uvedeným společnostem.

 

ZÁVĚREM

 

Pro zjednodušení komunikace obou smluvních stran bude veškerá e-mailová korespondence týkající se plnění smlouvy a vzájemných obchodních vztahů (zejm.: potvrzení objednávek, vypravení zboží, domluva ohledně individuálních úprav zboží, reklamace, potvrzení o přijetí reklamace, vyřízení reklamace) považována za písemný projev vůle dle příslušných právních předpisů.

 

Děkujeme

Ma Vie 

Praha červen 2021